PRODUCTEN

 .

.

Dit is een praktisch en concreet werkboekje ter ondersteuning van de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Leerling, leraar en ouders werken samen aan de leervaardigheden, sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid.
Onderwerpen als op tijd naar school gaan, agendagebruik, huiswerk maken, de weg kunnen vinden, hoe je met elkaar om gaat, hoe je iets vraagt, het Voortgezet Onderwijs en andere passeren de revu.

Het doel van dit boekje is, dat de leerling weet wat hij kan, wat hij nog moet leren en wat hij moet vragen om goed voorbereid te zijn op het Voortgezet Onderwijs.
De kracht van het boekje is dat de leerling wordt gestimuleerd om zelf de regie over zijn of haar eigen competenties in handen te nemen en er aan te werken.
Naast de normale klassikale voorbereiding op het voortgezet onderwijs vereist dit werkboekje weinig tijdsinzet voor de leerkracht.

Het werkboekje bestrijkt een periode van twee jaar. De start in aan het begin van groep 7 t/m eind groep 8 en een kort gedeelte voor het VO.
Er staan praktische handvatten en tips in voor een succesvolle schoolperiode.

Daarnaast is het belangrijk, dat het kind met de ouders gaat praten over een andere school. Het is ook aan te bevelen om een keertje met hen scholen te gaan bezoeken.
Op internet of in de krant staat wanneer dat kan.

.

Mijn ID(ee)

boekje mijn idee

klip op het plaatje voor een impressie

Hiermee helpt u, als leerkracht, de leerling om te weten wat hij al kan en wat hij nog moet leren.

Samen met de leerling neemt u de werkmap door en wordt er geoefend. De ouders worden betrokken, omdat zij hun eigen bevindingen doornemen met het kind.
De leerling werkt actief aan zijn zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en competenties.

Leerling, leraar en ouders werken actief samen zodat relevante thema’s overal gelijktijdig en eenduidig worden opgepakt.
De inhoud van de map kan aangeuld worden met relevante info van leerling, school, ouders of hulpverlening.
Er is verder ruimte voor toetsuitslagen, waardoor er een compleet beeld van het kind en voor het kind ontstaat ten behoeve van ziin ontwikkeling.

.
Excecutieve functies

klip op het plaatje voor een impressie

Executieve functies houden in: leren plannen en vooruit denken, plannen uitvoeren.
Er zijn verschillende executieve functies: werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning/prioritering, organisatie, timemanagement, doelgericht gedrag, flexibiliteit en metacognitie.
Het gaat om het gebruiken van bepaalde denkvaardigheden om doelen te kiezen en realiseren, uitvoeren, of het bedenken van oplossingen van problemen.

Dit werkboekje is een hulp voor de leerling, zodat hij inzicht krijgt in leerprocessen, het gemakkelijker krijgt op school en thuis en met anderen om zijn werk te kunnen plannen, te maken, te controleren en te overzien.
Het helpt de leerling om beter met zichzelf, met anderen , met zijn schooltaken en met nieuwe situaties om te gaan.
Het zal meer plezier en succes opleveren en minder frustraties en opmerkingen van anderen. Kortom een effectief hulpmiddel voor een succesvolle schoolloopbaan.

 

van-8-naar-1-vp-schsduw

klip op het plaatje voor een impressie

Van 8 naar 1

De overgang van het lager naar het voortgezet onderwijs vraagt nogal wat energie van kind, ouders en leerkrachten. 
Voor kinderen is het een belangrijke stap in het proces naar volwassenwording.
De verandering van de onderwijssituatie draagt sterk bij aan de bewustwording van het feit dat er een levensfase is afgesloten.
Voor een bepaalde categorie kinderen is deze turbulente overgangsfase extra complex.
Zij hebben eigenschappen waardoor extra aandacht nodig is voor de overgang van basis naar voortgezet onderwijs.
Juist hun unieke kenmerken dwingen de betrokkenen om extra aandacht aan dit proces te geven.

Maar hoe moet dat dan gebeuren?
 
De kracht zit in de chronologische en integrale aanpak vanaf groep 7 tot het eind van groep 1.
De “schok” van de overgang wordt hiermee gespreid over een periode van meer dan 2 jaar, waarin het kind stapsgewijs vanuit de verschillende rollen bij de hand wordt genomen.
De kans op een succesvolle overgang is daarmee niet alleen vergroot.
Voor ouders ontstaat rust doordat het proces helder en overzichtelijk verloopt.
Docent en therapeut zien samenhang in hun bijdragen ontstaan waardoor het effect wordt vergroot.

Hier kunt u de bestelling doen

.
.
.